;

Integritetspolicy

Här nedan hittar du Lifeplans dataskyddspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Policyns syfte

Vi har full respekt för din privatsfär och din integritet. Därför är dataskydd ytterst viktigt för oss, liksom att samla in och bearbeta personuppgifter på säkrast möjliga sätt i enlighet med gällande lagstiftning. I den här policyn beskriver vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig organisation

Den organisation som agerar personuppgiftsansvarig, och därmed ansvarar för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, är Lifeplan.

Om du vill invända mot att Lifeplan samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy kan du göra det via mejl eller brev till respektive adress nedan:

Lifeplan AB
Box 7011
402 31 Göteborg
Email: support@lifeplan.se

Definition av personuppgifter

Den juridiska definitionen av personuppgifter är all slags information som är relaterad till en identifierad, eller identifierbar, fysisk person. En identifierbar person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av de uppgifter, i kombination med ytterligare information, som den personuppgiftsansvariga har, eller sannolikt kommer att få, tillgång till.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi lagrar och bearbetar uppgifter som tillhandahållits frivilligt av dig, din arbetsgivare och dina pensionsinstitut via den fullmakt du lämnat in till oss. Om vi samlar in några ytterligare personuppgifter kommer du att informeras i denna integritetspolicy eller på respektive webbsida om syftet med insamlingen. Vid behov kommer du även att uppmanas att ge ditt samtycke till att uppgifterna lagras och bearbetas. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut eller överföras om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller om du har gett ditt samtycke i förväg.

Personuppgifter kan också, under förutsättningarna ovan, samlas in eller delas med andra företag inom Benifygruppen, där Lifeplan ingår. I vissa fall är vi också ålagda enligt lag att lämna in dina uppgifter till myndigheter, såsom Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Hur och med vilket syfte använder vi dina uppgifter?

Uppgifter som du explicit och medvetet tillhandahåller till oss kommer att användas för de syften vi har specificerat. De huvudsakliga syftena är att:

 • Leverera tjänster i form av råd för, och kommunikation kring, pension och försäkringar
 • Erbjuda dig ett användarkonto och visa ditt konto på vår webbsida
 • Uppfylla och administrera specifika juridiska skyldigheter
 • Förebygga och utreda kriminella handlingar och incidenter
 • Tillhandahålla information om förändringar gällande regelverk, villkor, produkter och tjänster
 • Hantera frågor och synpunkter från kunder
 • Kommunicera om tjänsten med slutanvändare
 • Utföra marknads-/kundanalys och riskhantering
 • Förbättra och utveckla våra tjänster till dig som användare

För de slutanvändare som erbjuds Lifeplans tjänster som en del av sin anställning agerar Lifeplan som en underleverantör till Benify. Hur Benify hanterar personuppgifter regleras av skriftliga databehandlingsavtal mellan Benify och deras kunder; det vill säga slutanvändarnas arbetsgivare. I de här avtalen framgår att Benify agerar som personuppgiftsbiträde under den organisation som är personuppgiftsansvarig, och ska följa instruktioner från kundföretaget och relevant dataskyddsmyndighet. Benify behöver också uppfylla specifika krav gällande bearbetning av personuppgifter för att säkerställa rätten till integritet och säkra rutiner. När Benify bearbetar sina kunders personuppgifter som personuppgiftsbiträde är det kundföretaget i egenskap av personuppgiftsansvarig som avgör bearbetningens syften och metod.

När en slutanvändare erbjuds Lifeplans tjänster som en del av sin anställning blir denna en registrerad användare genom inlämnandet av sin fullmakt. Det här innebär att Lifeplan inhämtar ett personligt samtycke till att hantera slutanvändarens personuppgifter, och blir då personuppgiftsansvarig gentemot denna.

För slutanvändare som använder Lifeplan som privatperson inhämtar Lifeplan ett personligt samtycke från varje slutanvändare för att bearbeta deras personuppgifter.

Underleverantörer

Varje underleverantör som anlitas av Lifeplan, och som därmed kommer att bearbeta personuppgifter på uppdrag av Lifeplan, måste ingå ett separat databehandlingsavtal med Lifeplan. Enligt detta avtal åtar sig underleverantören att följa såväl instruktioner från relevant personuppgiftsansvarig som gällande dataskyddslagstiftning.

Lifeplan är skyldig att hålla sina kundföretag informerade i de fall underleverantörer anlitas för att bearbeta slutanvändarnas personuppgifter. Kundföretagen har också rätt att motsätta sig att underleverantören bearbetar deras personuppgifter.

Lifeplan använder sig av följande underleverantörer:

 • Benify – Visualisering av pension och försäkringar
 • Webcap – Partner för administration av pension och försäkringar
 • Tripnet – Leverantör av it-infrastruktur
 • Zendesk – System för kundsupport
 • Svea Ekonomi - Faktureringstjänst

Lagring och överföring av data

Lifeplan lagrar och bearbetar endast personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inga personuppgifter överförs till tredje land utanför EES.

Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på slutanvändarens dator. Vi använder cookies för att underlätta för dig att använda våra sidor. En del av våra sidor kan spara personuppgifter i sina cookies, men bara om du har uttryckligen gett ditt samtycke i förväg. Vi använder också cookies inom ramen för Google Analytics, vilket gör det möjligt för oss att sammanställa besöksstatistik och få en bättre förståelse för hur du och andra besökare använder vår webbplats. Även om du inte godkänner cookies får du tillgång till all information på vår webbplats. Att avaktivera cookies kan dock leda till en begränsad funktionalitet.

Hur du kan undvika cookies

Användare kan alltid radera cookies från den dator som använts för att logga in på Lifeplans webbsida. De flesta moderna webbläsare stödjer så kallat ”privat läge”, vilket betyder att webbläsaren varken registrerar vilka webbsidor du besöker eller sparar ner cookies.

Datasäkerhet

Lifeplan garanterar att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att personuppgifter alltid ska vara skyddade. Våra säkerhetsmekanismer omfattar exempelvis brandväggar, säker inloggning och åtkomstkontroller.

Användarens rättigheter

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 2016/679 har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som sparats om dig, liksom rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Om du vill använda dig av dessa rättigheter, meddela oss detta i ett mejl eller brev – där din identitet tydligt framgår – till respektive adress nedan.

Lifeplan AB
Box 7011
402 31 Göteborg
support@lifeplan.se

Granskning

Denna policy ses över löpande och undergår även en årlig granskning. Ansvaret för den årliga granskningen ligger hos policyägaren. I händelse av återkommande kritiska incidenter kan ytterligare granskning bli aktuell.