De allmänna villkoren visas i sin helhet nedan. De kan även hämtas i PDF-format genom länken ovan.

Lifeplan – Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren” eller ”Avtalet”) gäller mellan LifePlan AB, org.nr 556734-5649, Första Långgatan 17, 41327 Göteborg (”Lifeplan”) och användaren (”Användaren”) av Lifeplans tjänster (”Tjänsten”). Tjänsten ska utföras i enlighet med, och Användaren accepterar, dessa Allmänna Villkor.

1. Legal status

Lifeplan är en svensk försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (”LFD”) under eget tillstånd samt investeringsrådgivning avseende finansiella instrument som anknutet ombud till värdepappersbolaget Waizer AB, org.nr 559018-9303 (”Waizer”). Verksamheten som anknutet ombud är begränsad till rådgivning om fonder inom premiepensionen och individuellt pensionssparande (”IPS”), samt till marknadsföring av vissa av Waizers tjänster.

Lifeplan är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och står under Finansinspektionens tillsyn. Lifeplan är registrerad hos Finansinspektionen med tillstånd för förmedling av samtliga livförsäkringsklasser. Användaren har rätt att hos Finansinspektionen begära information om anställda hos Lifeplan som har rätt att distribuera försäkringar.

Waizer är ett svenskt värdepappersbolag som är registrerat hos Finansinspektionen med tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersrörelse (”LVM”) i form av diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Waizer står under Finansinspektionens tillsyn och har följande kontaktuppgifter; postadress Box 24101 104 51 Stockholm, telefon: 0200 75 15 15, E-post support@waizer.se samt hemsida: www.waizer.se.

Registreringen av de tillstånd som Lifeplan och Waizer har kan kontrolleras hos Finansinspektionen. Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, e-post: finansinspektionen@fi.se, telefon: 08-408 980 00 samt hemsida: www.fi.se.

Registreringen av Lifeplans status som anknutet ombud till Waizer kan kontrolleras hos Bolagsverket. Bolagsverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, telefon: 0771-670 670 samt hemsida: www.bolagsverket.se.

Lifeplan står även under tillsyn av Konsumentverket, som ansvarar för att granska Lifeplans marknadsföring och reklam. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, telefon: 0771-42 33 00 samt hemsida: www.konsumentverket.se.

2. Introduktion till Tjänsten

Lifeplan hjälper arbetsgivare att åskådliggöra och informera om försäkringsförmåner för medarbetarna. Tjänsten består av olika delar beroende på vad som är avtalat mellan Lifeplan och Användaren eller Användarens arbetsgivare. Tjänsten omfattar någon av eller flera av följande delar:

 • Pensionssammanställning
 • Individuell pensionsanalys
 • Rådgivningstjänst (”Rådgivningstjänsten”), som omfattar
  • Råd om val av fonder inom tjänstepensionsförsäkring
  • Om lämpligt, val av förvaltningsform och bolag i kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring
  • Råd om val av fonder i premiepensionen och IPS, som Lifeplan genomför som anknutet ombud till Waizer

I förekommande fall kan Användaren själv bekosta Rådgivningstjänsten, vilket då avtalas separat mellan Lifeplan och Användaren.

Pensionssammanställning, individuell pensionsanalys och rådgivning inom tjänstepension och kollektivavtalad pension utgör ”försäkringsdistribution” enligt LFD. Rådgivningstjänsten vad avser råd om val av fonder i premiepensionen och IPS utgör ”investeringsrådgivning” enligt LVM.

3. Om pensionssammanställning

Pensionssammanställningen omfattar en visualisering av Användarens samlade ålderspension, ersättning vid sjukdom samt efterlevandeskydd. Visualiseringen sker i Användarens förmånsportal.

4. Om Individuell pensionsanalys

Individuell pensionsanalys omfattar en sammanställning av Användarens samlade ålderspension, samt en utvärdering av lämpligheten av de gjorda fondplaceringarna. Den individuella pensionsanalysen finns tillgänglig i en individuell och lösenordskyddad användarportal (”Användarportal”)

5. Om Rådgivningstjänsten

5.1 Allmän information

Rådgivningstjänsten omfattar Användarens hela pensionskapital och ger individuellt anpassade råd om val av fonder, samt i de fall det är lämpligt, val av förvaltningsform och bolag i kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Rådgivningen omfattar ej flytt av kapital mellan försäkringsbolag. Rådgivningstjänsten omfattar inte råd om andra finansiella instrument än fonder. Med fonder avses olika aktie-, bland- och räntefonder på den svenska och utländska värdepappersmarknaden.

5.2 Om fonder och riskerna kopplade till fonder

En fond är en "portfölj" av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. För ytterligare information om fonder se Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida, www.konsumenternas.se, och Fondbolagens förenings hemsida, www.fondbolagen.se.

En investering i fonder innebär en risk. Värdet på fonder går upp och ned och olika fonder har olika risk. Värdet på en fond med hög risk förväntas svänga mer och det är därför svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med en låg risk har normalt en stabilare värdeutveckling. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För samtliga fonder som Lifeplan lämnar råd om finns det ett faktablad, en informationsbroschyr och fondbestämmelser av vilka det bl.a. framgår hur man kan köpa (teckna) och sälja (inlösa) fondandelar, den aktuella fondens karaktär och placeringsinriktning, vilka avgifter och kostnader som utgår vid teckning och inlösen av fondandelar samt den löpande förvaltningsavgift som belastar fonden. Dessa dokument finns att tillgå i samband med att rådet presenteras. Användare uppmanas att ta del av fondens faktablad innan en investering i fonden görs. Observera att avgiften kan variera mellan faktabladet och hur det presenteras i gränssnittet, då avgiften som presenteras i gränssnittet kan innehålla en upphandlad rabatt.

5.3 Tillståndsplikt

Rådgivningstjänsten är en tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn och regleras av två olika lagstiftningar.

De råd som omfattar val av fonder i en tjänstepensionsförsäkring, samt råd om förvaltningsform och bolag i kollektivavtal tjänstepensionsförsäkring har Lifeplan tillstånd att bedriva som försäkringsförmedlare, under LFD.

De råd som omfattar val av fonder i premiepensionen eller i ett individuellt pensionssparande (IPS) klassas som investeringsrådgivning, och regleras av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Investeringsrådgivningen genomför Lifeplan som anknutet ombud till Waizer.

5.4 Oberoende

Rådgivningstjänsten tillhandahålls på oberoende grund, och är baserad på en opartisk och personlig analys baserat på följande kriterier:

 • Lifeplan tar inte emot någon provision för det råd som tas fram till Användaren.
 • Lifeplan har inga egna fond- eller försäkringsprodukter som skulle kunna ingå i ett råd
 • Lifeplan har inte något ägarintresse i något fond- eller försäkringsbolag, och är inte heller ägt av, eller har ett moderbolag, som är ägt av ett fond- eller försäkringsbolag.
 • Lifeplan har inget avtal, eller liknande relation, som förpliktigar Lifeplan till att ge råd om fonder eller försäkringar uteslutande från ett eller flera fond- eller försäkringsbolags räkning.
 • Utvärderingen av fonder omfattar alltid en Användares alla valbara fonder inom premiepensionen, IPS eller en tecknad försäkring, och sker på regelbunden basis
5.5 Intressekonflikter och incitament

Lifeplan är skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att dels identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Lifeplan eller någon närstående person till Lifeplan och en Användare eller mellan Användarna, i samband med tillhandahållande av Rådgivningstjänsten, dels förhindra att Användarnas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Lifeplan har därför upprättat interna riktlinjer och rutiner för identifiering och hantering av intressekonflikter.

Om de åtgärder som Lifeplan har vidtagit enligt ovan inte räcker för att förhindra att Användarens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Lifeplan tydligt informera Användaren om arten av eller källan till intressekonflikterna innan Lifeplan åtar sig att utföra Rådgivningstjänsten

På Användarens begäran, via e-post till support@lifeplan.se, lämnar Lifeplan närmare uppgifter om Lifeplans riktlinjer för intressekonflikter.

Lifeplan tar inte emot någon kommission, naturaförmån eller annan ersättning från de fondbolag eller försäkringsbolag, som användaren får råd att placera pengar i.

Ytterligare och uppdaterad information om intressekonflikter, inklusive eventuella tredjepartsersättningar (dvs. ersättningar och/eller förmåner som Lifeplan tar emot och/eller betalar respektive tillhandahåller från någon annan än Användaren), finns tillgänglig på Lifeplans hemsida.

5.6 Användning av Rådgivningstjänsten

Rådgivningstjänsten är en digital tjänst och finns tillgänglig i en individuell och lösenordskyddad Användarportal där Användaren har möjlighet att se en översikt över sitt pensionskapital, att ta del av nya råd samt att se tidigare råd. Användaren har åtkomst till Användarportalen via Lifeplans hemsida eller genom Användarens arbetsgivares förmånsportal.

Rådgivningstjänsten baseras på den lämplighetsbedömning och användarprofilering som Lifeplan utför och som baseras på bl.a. Användarens individuella syfte med sparandet, riskbenägenhet, finansiella situation och planerade pensionsålder. Även kostnader och fondernas komplexitet beaktas. Användaren är medveten om att den angivna riskbenägenheten för pensionssparandet kan ha en avgörande betydelse för utvecklingen av pensionskapitalet och därmed det ekonomiska resultatet av rådgivningstjänsten.

Lifeplan är ansvarig för att utföra en lämplighetsbedömning innan någon rådgivning kan tillhandahållas. Skälet till kravet på lämplighetsbedömning är att kunna agera i kundernas bästa intresse. Om Lifeplan inte får den information som krävs för att utföra en fullständig lämplighetsbedömning får inte Lifeplan tillhandahålla rådgivning till Användaren.

Användaren är medveten om att Lifeplan förlitar sig på den information som Användaren tillhandahåller om inte Lifeplan känner till eller borde känna till att informationen uppenbarligen är föråldrad, felaktig eller ofullständig. För att kunna göra en korrekt lämplighetsbedömning och därmed tillhandahålla den rådgivningstjänst som är lämplig för Användaren är det därför av yttersta vikt att den information som Användaren tillhandahåller är så fullständig, korrekt och aktuell som möjligt.

Efter att Användaren har fått ett första råd, sker automatiskt en regelbunden bedömning av lämpligheten i de rekommendationer som har lämnats av Lifeplan. Den av Användaren lämnade informationen kommer att ligga till grund för den regelbundna bedömningen av lämpligheten i lämnade råd om inte Användaren informerar Lifeplan om att omständigheterna eller förutsättningarna har ändrats eller om Lifeplan annars har skäl att misstänka att så är fallet. Om Lifeplan baserat på den regelbundna bedömningen anser att det är lämpligt, blir Användaren kontaktad, via den i Användarportalen angivna e-postadressen, för att ta del av ett nytt råd i Användarportalen, vilket normalt sker 1–3 gånger per år. Om ett nytt råd lämnas kommer Lifeplan tillhandahålla dokumentation som specificerar och förklarar det råd som lämnats i enlighet med avsnitt 5.8 (Dokumentation) nedan.

I rådgivningstjänsten kommer Användaren att rekommenderas att genomföra förändringar i pensionssparandet (fondbyten). Användaren måste själv godkänna och genomföra ett föreslaget fondbyte genom att följa den instruktion som anges i Användarportalen. Lifeplan mottar, vidarebefordrar eller utför alltså inte några ordrar åt Användaren, vilket innebär att Användaren måste genomföra ordern själv.

Rådgivningstjänsten och Lifeplans skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor är begränsade till de pensionstillgångar som finns förtecknade i Användarportalen. Detta innebär att Lifeplan inte tar något ansvar för eller hänsyn till den aggregerade effekt på t.ex. risknivå och lämplighet, som kan komma att uppstå vid beaktande av Användarens samtliga investeringar och totala investeringsbara kapital.

5.7 Användarkategorisering

Lifeplan är skyldigt enligt lag att dela in Användare i olika kategorier för att anpassa investerarskyddet till den individuella Användaren. Investerarskyddet är således olika beroende på vilken kategori användaren tillhör som i sig beror på bl.a. Användarens kunskaper, erfarenheter och finansiella styrka.

Lifeplan har kategoriserat samtliga sina Användare som så kallade "icke-professionella kunder". Detta innebär att samtliga Användare, som utgångspunkt, har det högsta investerarskyddet enligt tillämpligt regelverk. Användare som begär det kan, under vissa i lagen fastställda förutsättningar, få behandlas som professionell kunder även om Användaren inte per automatik uppfyller de krav som ställs på en ”professionell kund” i lagstiftningen. För en sådan omkategorisering krävs även att Lifeplan i varje enskilt fall godkänner ändringen.

Användare som vill begära att bli behandlad som professionell kund ska kontakta Lifeplan.

5.8 Dokumentation och lämplighetsförklaring

I samband med varje rådgivningstillfälle tillhandahåller Lifeplan Användaren med en dokumentation som specificerar det råd som har lämnats, avgifterna för de fonder som har rekommenderats, samt hur rådet motsvarar Användarens önskemål, mål och andra egenskaper, även kallad lämplighetsförklaring. Dokumentationen tillhandahålls som ett PDF-dokument i Användarportalen i samband med Användaren genomför rådgivningen, och finns tillgänglig i efterhand via Användarportalen. Dokumentet arkiveras hos Lifeplan i enlighet med till gällande lagstiftning.

6. Övriga villkor och information

6.1 Arvode, avgifter och kostnader

Användaren eller i förekommande fall Användarens arbetsgivare ska erlägga avgift till Lifeplan för Tjänsten i enligt med separat överenskommelse.

Meddelande om ändringar i Lifeplans avgift ska avsändas till Användaren eller i förekommande fall Användarens arbetsgivare i enlighet med punkt 6.3.

En Användare eller i förekommande fall Användares arbetsgivare som inte accepterar en höjning av avgiften kan välja att säga upp Tjänsten till upphörande innan ändringen träder ikraft och den nya avgiften ska i sådant fall inte gälla i förhållande till sådan Användare/arbetsgivare under uppsägningstiden.

Förutsatt att Användaren omfattas av Rådgivningstjänsten, är Användaren införstådd med att Lifeplans arvode inte omfattar de avgifter som Användaren ska betala till eventuell fond, fond- eller förvaltningsbolag för förvaltning av fonder, eller andra eventuella kostnader och avgifter, i vilka Lifeplan rekommenderar användaren att placera pengar i. Dessa avgifter presenteras till Användaren i samband med att ett råd presenteras.

6.2 Ansvar

Givna rekommendationer och prognoser är ett resultat av användande av teoretiska modeller, gjorda bedömningar och uppskattningar. Dessa är inte förenade med några garantier om framtida ekonomisk utveckling av Användarens sparandekapital. Utöver Användarens personliga uppgifter baseras Tjänstens resultat på offentligt tillgänglig information från källor som i sig innehåller felmarginaler och osäkerhet.

6.2.1 Ansvar vid försäkringsdistribution

Om Lifeplan uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att iakttaga god försäkringsdistributionssed enligt LFD och inte med tillbörlig omsorg tillvaratagit Användarens intressen är Lifeplan ersättningsskyldig för skada som därigenom drabbar Användaren. Oaktsamhet ska inte anses föreligga på den grunden att utfallet i vissa placeringar varit negativt eller mindre förmånligt än andra placeringsalternativ. Oaktsamhet ska inte heller anses föreligga så länge ett placeringsförslag kan anses ha varit motiverat mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig för Lifeplan vid tidpunkten då placeringsförslaget lämnades samt Tjänstens funktion och omfattning.

6.2.2 Ansvar vid investeringsrådgivning

Då Lifeplan tillhandahåller investeringsrådgivning inom premiepensionen och IPS som anknutet ombud till Waizer, är Waizer är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som Lifeplan genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden vid investeringsrådgivning inom premiepension och IPS

6.2.3 Generellt om ansvar

Lifeplan ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Användaren åsidosatt sina skyldigheter enligt detta Avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Lifeplan, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Lifeplan lämna uppgifter. Lifeplan ansvarar inte heller för sådana situationer då Användaren har frångått Lifeplans rekommendationer eller för skada som uppstått genom fel eller fördröjning eller annat som påverkas av extern part, såsom exempelvis försenat genomförande av fondbyten på grund av postgång eller lång handläggningstid hos försäkringsgivare eller för skada som uppstått på grund av avbrott i Rådgivningstjänsten på grund av t.ex. tekniskt underhåll eller driftsstörning.

Lifeplan ansvarar inte för indirekt skada eller för skada som beror på omständighet utanför Lifeplans kontroll, såsom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, exempelvis data eller teleavbrott. Detta gäller också om Lifeplan vidtar eller är föremål för sådan åtgärd eller omständighet.

Lifeplan tillhandahåller inte skatterådgivning och tar inte ansvar för eventuella skattekonsekvenser som uppstår till följd av Användares användning av Tjänsten. Användaren ansvarar själv för samtliga skatter och avgifter som eventuellt ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag. Lifeplan uppmanar Användaren att anlita skatterådgivare innan Användaren använder Tjänsten alternativt kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information (www.skatteverket.se) om relevanta skatteregler.

Eventuellt anspråk på ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska skriftligen meddelas Lifeplan inom skälig tid efter det att Användaren har uppmärksammat eller borde ha uppmärksammat att skada uppkommit. Användaren är införstådd med att Lifeplan inte har något ansvar utöver vad som uttryckligen anges i denna punkt 6.2.

6.3 Meddelanden, språk och kontaktuppgifter

Kontakt med Lifeplan och meddelanden avseende Tjänsten eller detta Avtal ska lämnas skriftligen i elektronisk form via e-post om inte annat framgår av detta Avtal eller uttryckligen överenskommits mellan parterna. Uppsägning av Avtalet ska ske via e-post till support@lifeplan.se.

Om Lifeplan i ett särskilt fall inte anser att det är lämpligt med endast elektronisk kommunikation kommer Lifeplan att kommunicera med Användaren även per vanlig post. Användaren har rätt att begära att all kommunikation med Användaren görs per vanlig post mot vid var tid gällande avgift.

Meddelande som avsänts med rekommenderat brev eller vanligt brev till av part angiven adress eller ny adress som finns tillgängliga på Användarportalen ska anses ha kommit parten tillhanda senast femte bankdagen efter avsändandet. Meddelande som har skickats via e-post ska anses ha nått part senast 24 timmar efter avsändandet.

Användaren godkänner att Lifeplan även kan lämna meddelanden och information på sin webbplats när Lifeplan bedömer att sådan kommunikation är lämplig. Information som Lifeplan lämnar via sin hemsida ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast 30 kalenderdagar efter det att Lifeplan publicerade informationen på hemsidan.

Om Användarens kontaktuppgifter i Användarportalen är felaktiga, förbinder sig Användaren att omedelbart kontakta sin arbetsgivare, i de fall det är arbetsgivaren som är källan till uppgifterna, eller själv genomföra ändringen i Användarportalen.

Kommunikation mellan Användaren och Lifeplan ska ske på det svenska språket om inte annat särskilt överenskommits. All dokumentation och övrig information från Lifeplan tillhandahålls på det svenska språket.

6.4 Reklamation och klagomål

Användaren får åberopa fel eller brist i utförandet av Tjänsten endast om Användaren omgående lämnar Lifeplan meddelande om felet eller bristen efter det att Användaren har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen (reklamation). Lifeplan är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående.

En Användare som inte är nöjd med hur Lifeplan har hanterat en reklamation gällande Tjänsten kan föra ärendet vidare till Lifeplans klagomålsansvarige. Ett sådant meddelande ska skickas via e-post till klagomal@lifeplan.se.

Om Användaren inte är nöjd med klagomålshanteringen gällande den rådgivningen som Lifeplan genomför som anknutet ombud till Waizer, tas ärendet vidare till Waizers klagomålsansvarige Compliance officer (https://waizer.se/klagomal-angerratt/).

Handläggningstiden för klagomålshanteringen är ca 2 veckor.

Användaren som fortfarande är missnöjd efter Klagomålsansvariges prövning kan få sitt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol samt erhålla gratis information och vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Mer information om Lifeplans hantering av klagomål finns på Lifeplans hemsida, www.lifeplan.se.

6.5 Behandling av personuppgifter

Användaren är införstådd med att Lifeplan kommer att behandla personuppgifter (såväl av Användaren själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) och dela dessa med försäkringsgivare och andra i den utsträckning det krävs för att Lifeplan ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. Lifeplan är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) för dessa personuppgifter och åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

Användaren har rätt att (i) få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör denne behandlas, samt i så fall få tillgång till personuppgifterna, (ii) få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift, (iii) få sina personuppgifter raderade, samt (iv) kräva att behandling av personuppgifter begränsas. Användarens rättigheter under (i)-(iv) är beroende av att övriga relevanta villkor i GDPR art. 16 – 18 är uppfyllda.

Lifeplan använder Benify AB som underleverantör för behandling av personuppgifter i de fall visualisering och sammanställning av Användarens pension i Benifyportalen ingår i Tjänsten. I dessa fall skickar Lifeplan personuppgifter som inhämtats via användarfullmakten till Benify AB i den omfattning som är nödvändig för att Benify AB ska kunna tillhandahålla sådan visualisering och sammanställning i Benifyportalen.

Användaren är införstådd med och godkänner att Lifeplan, som anknutet ombud till Waizer, kan komma att behandla Användarens personuppgifter inom sitt uppdrag att marknadsföra Waizer, t.ex. genom att sända erbjudanden om Waizers tjänster till Användaren.

För att läsa mer om hur Lifeplan behandlar personuppgifter se integritetspolicyn.

6.6 Användares uppgiftsskyldighet och Lifeplans informationsrättighet

Lifeplan har rätt att för Användarens räkning inhämta uppgifter om Användarens pensionstillgångar för att använda dessa för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Användaren åtar sig att lämna Lifeplan de upplysningar och fullmakter som Lifeplan efterfrågar för att kunna tillhandahålla Tjänsten samt att inte återkalla dessa utan att dessförinnan meddela Lifeplan.

I tillägg till ovan och vad som i övrigt framgår av dessa Allmänna Villkor förbinder sig Användaren:

 • Förutsatt att användaren har tillgång till Rådgivningstjänsten, att löpande tillhandahålla Lifeplan korrekt och fullständig information avseende de förutsättningar och uppgifter som är relevanta för Lifeplans lämplighetsbedömning och omedelbart logga in i Användarportalen för att ändra dessa
 • Genom att granska den sammanställning av pensionsinnehavet som presenteras i Användarportalen, säkerställa att informationen som Lifeplan har samlat in genom informationsfullmakten och eventuell arbetsgivare är korrekt, samt ansvara för att komplettera med information som ej inkommer på detta sätt genom att meddela Lifeplan

Lifeplans ansvar upphör med omedelbar verkan om Användaren har brutit mot en eller flera av ovanstående åtaganden.

6.7 Avtalstid och uppsägning

Användaren har tillgång till Tjänsten så länge Användarens arbetsgivare och Lifeplan har ett gällande avtal därom. Om inte Lifeplan och Användaren har avtalat något annat separat, så har Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Om Användaren ej längre har tillgång till Rådgivningstjänsten till följd av att dennes anställning har upphört, eller att dennes arbetsgivare ej längre erbjuder Rådgivningstjänsten till denne, har Lifeplan rätt att kontakta Användaren och erbjuda denne att själv bekosta och därmed få tillgång till Rådgivningstjänsten som privatkund.

6.8 Ändring av villkor

Lifeplan har rätt att ändra villkoren i detta Avtal. Meddelande om ändring av villkor, eller ändring av pris till nackdel för Användare, ska avsändas till Användaren via e-post eller med vanligt brev. Ändringen ska ha verkan mot Användare tidigast 60 kalenderdagar efter det att Lifeplan har avsänt meddelande om ändring till Användaren. Om uppsägning inte görs inom 60-dagarsperioden anses Användaren ha godkänt ändringen.

6.9 Överlåtelse

Användaren samtycker till att Lifeplan får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag inom den koncern i vilken Lifeplan ingår. Användaren samtycker även till att Lifeplan får överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet till extern part.

Användaren ska underrättas om sådan överlåtelse via e-post eller med vanligt brev. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Lifeplans föregående skriftliga godkännande.

6.10 Distansavtal och ångerrätt

Användaren som är konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag Avtalet ingicks (ångerrätt). Ångerrätten gäller enbart det inledande Avtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts inom ramen för Tjänsten innan ångerrätten utövas.

Om Användaren ångrar sig och åberopar sin ångerrätt har Lifeplan rätt till ersättning för den tid Lifeplan har utfört Tjänsten och för skäliga kostnader fram till dess att ångerrätten utnyttjas.

Användarens begäran om utövande av ångerrätten ska meddelas via brev till: Lifeplan AB, Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

6.11 Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.